ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง

บุคคลากรชื่อ : นางรัชดาพร  ทรัพย์บาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านกาหลง

            ชื่อ : นางสาวศุภลักษณ์  แสนโคตร
      
            ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
             ชื่อ : นางสาวหนึ่งกมล  แสนโคตร
      
             ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

                                                      
 

              ชื่อ : สิทธิโชค  พวงมณี
      
              ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
                                          
         
 

               ชื่อ : นางสาวปวีณา  บุญสิทธิ์
      
               ตำแหน่ง : พนักงานสาธารณสุข
      
                                                   


                ชื่อ : นางสาวอภิญญา  มงคลหมู่
      
                ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย     

                 ชื่อ : นางสาวขนิษฐา  เขียวพยัพ
      
                 ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ                                  
               
                  ชื่อ : นางมณฑา  คงพูล
      
                  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ                                                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น