ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง

ประวัติสถานีอนามัย
ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง
เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2552 ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 
- ในปี พ.ศ. 2519 สร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น พร้อมบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน 2 หลัง  โดยเงินงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
-ในปี พ.ศ. 2543 รับงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข  สร้างเป็นอาคารแบบแปลนใหม่  สถานีอนามัยขนาดทั่วไป
-ในปี พ.ศ. 2544   องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง สนับสนุนงบประมาณ ต่อเติมตัวอาคารชั้นล่าง  เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 
-ในปี  พ.ศ. 2545  ยกระดับเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน ในความรับผิดชอบของ CUP เมืองสมุทรสาคร 


วิสัยทัศน์       
                   พัฒนางานสาธารณสุขแบบบูรณาการ ผสมผสานการแพทย์แผนไทย
                             มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
พันธกิจ            
               1.      บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวม
2.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพและภาคีเครือข่าย
3.      สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ด้วยตนเอง
          4.      ส่งเสริมการให้บริการแพทย์แผนไทยและใช้ยาสุมนไพรในหน่วยบริการบุคคล  
                            
เป้าประสงค์
          ประชาชนมีสุขภาพดี พึ่งตนเองได้


วัตถุประสงค์
         1.    ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2.   ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐาน สามารถดูแลตนเองได้
3.   ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม ตามระดับความรุนแรงของโรค
4.   ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                   1.   การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับการบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข
                   2.   การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
                   3.  การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล
                   4. การสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ
                   5. การสร้างเอกภาพและธรรมมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
                   6 . การสร้างระบบสุขภาพ ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้ 
วัฒนธรรมองค์กร
                1.  ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
               2. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาค
               3. ทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และเคารพมติส่วนใหญ่
               4. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม / ทำกิจกรรม / โครงการต่างๆ
               5. ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
               6. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วเป็นอย่างดี  และยินดีต้อนรับผู้
                   มารับบริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  พูดจาไพเราะกับทุก ๆท่าน
               7. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามข้อตกลงขององค์กร
               8. ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย , 
                   การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จะร่วมมือกันในการพัฒนางาน
                    อย่างต่อเนื่อง


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น