ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง

ข้อมูลทั่วไป

          ตำบลกาหลงตั้งอยู่ติดชายทะเล เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำทะเลท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม เหมาะที่จะทำนาเกลือ การประมงชายฝั่ง ผลิตกะปิ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

พื้นที่
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 30.27 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

       ทิศเหนือ ติดต่อกับต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
       ทิศใต้ติดต่อกับทะเลด้านอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร
       ทิศตะวันออกติดต่อกับต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
       ทิศตะวันตกติดต่อกับต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


จำนวนประชากร


หมู่บ้าน      ครัวเรือน         ชาย               หญิงรวม
        บ้านกาหลงบน58        137             134 271
        บ้านกลาง616        745             778  1,523
        บ้านล่าง124        253             286    539
        บ้านนาขวาง86       200             207    407
        บ้านนาขวาง104      252             213    465
        บ้านท้องคุ้ง136      310             320     630
        บ้านชายทะเลกาหลง162      318            335     653
        บ้านบน93     211           220            431            


ศาสนา

        วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง ดังนี้


วัดกาหลง
วัดนาขวาง
         
วัดแก้วมงคล (ชายทะเลกาหลง)


การศึกษา
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ศูนย์
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลง
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง
          
              สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน  3  แห่ง
                           โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)
                           โรงเรียนบ้านนาขวาง
                           โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง

การประกอบอาชีพ
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้
                       ทำการประมง
                        ทำนาเกลือ
                        เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำจืด
                         อาชีพรับจ้าง
                         ค้าขาย
                         ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น